En què et puc ajudar?

Psicòloga general sanitària i Psicoterapeuta

  • Telèfon:+34 686 236 169

Avís legal i condicions d’ús del portal

Avís legal i condicions d’ús del portal

Per tal de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informem els usuaris de les nostres dades:

Denominació Social: Gemma Duaso Saludas

Domicili Social: Carrer Anselm Clavé, 9-11, 2n 1a 08401 Granollers

CIF:

Telèfon: 686216169

E-Mail: gemmads@copc.cat

Lloc Web: gemmaduaso.cat

Dades Registrals:

Activitat Reglada:

Colegi Professional:

Nº Colegiat/da: 17089

Títol Acadèmic:

Estat Expedició:

1- Objecte

Gemma Duaso Saludas (d’ara endavant també la prestadora) com a responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris aquest document, que regula l’ús del lloc web gemmaduaso.cat, amb el qual pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar tots els usuaris del lloc web respecte de quines són les condicions dús del lloc web.

A través del web, Gemma Duaso facilita als usuaris l’accés i la utilització de diferents serveis i continguts posats a disposició a través del web.

Tota persona que accedeixi a aquesta web assumeix el paper d’usuari (d’ara endavant l’usuari), i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, així com qualsevol altra disposició legal que fos daplicació.
Com a usuaris, han de llegir atentament aquest Avís Legal en qualsevol de les ocasions que entrin a la web, ja que aquesta pot patir modificacions ja que la prestadora es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer a la web, sense que existeixi l’obligació de pre-avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, i és suficient la publicació al lloc web de la prestadora.

2- Condicions d’accés i ús de la web

2.1 Caràcter gratüit de l’accés i ús de la web

La prestació dels serveis per part de Gemma Duaso té caràcter gratuït per a tots els usuaris. Tot i això, alguns dels serveis subministrats per la prestadora a través del web estan subjectes al pagament d’un preu determinat a les condicions generals de contractació.

2.2 Registre d’usuaris

Amb caràcter general, la prestació dels serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris. Tot i així, Gemma Duaso condiciona l’ús d’alguns dels serveis a la complementació prèvia del corresponent registre d’usuari. Aquest registre s’efectuarà en la forma expressament indicada a la pròpia secció del servei.

2.3 Veracitat de l’informació

Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser veraç. A aquest efecte, l’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels serveis. Serà responsabilitat de l’Usuari mantenir tota la informació facilitada a Gemma Duaso permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi la prestadora o tercers.

2.4 Menors d’edat

Per a lús dels serveis, els menors dedat han dobtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixen els menors correspon a aquells, és per això que si accedeixen a continguts no apropiats per Internet, s’hauran d’establir als seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i, tot i que no siguin infal·libles, són d’especial utilitat per controlar i restringir els materials a què poden accedir els menors.

2.5 Obligació de fer un ús correcte de la web

L’Usuari es compromet a utilitzar la Web de conformitat a la Llei i al present Avís Legal, així com a la moral i als bons costums. A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal d’equips informàtics o documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de la prestadora.

En particular, ia títol indicatiu però no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

(a) Sigui contrària, menysprea o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;
(b) Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral ia l’ordre públic;
(c) Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
(d) Sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar oa la pròpia imatge de les persones;
(e) De qualsevol manera perjudiqui la credibilitat de la prestadora o de tercers; i
(f) Constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

3- Exclusió degaranties i responsabilitat

La prestadora s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al nostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.

Aquesta web ha estat revisada i provada perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el funcionament correcte els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. Tot i això, la prestadora no descarta la possibilitat que hi hagi determinats errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Gemma Duaso no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin sortir a col·lació de la manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web o dels seus serveis i continguts; de l’existència de virus, programes maliciosos o lesius als continguts; de l’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal i condicions d’ús; o de La manca de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.

La prestadora no es fa responsable sota cap concepte dels danys que puguin dimanar de lús il·legal o indegut de la present pàgina web.

4- Cookies

El lloc web de la prestadora pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari.

En cap cas no s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.
Per a més informació, vegeu la nostra Política de Cookies.

5- Enllaços

Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de tercers webs. Atès que des del web no podem controlar sempre els continguts introduïts pels tercers, Gemma Duaso no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, la prestadora manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la re-direcció a aquestes webs, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

La prestadora no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitant, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web de la prestadora. Tot i això i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSICE, la prestadora es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de manera activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i lordre públic. En cas que l’usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de manera immediata a l’administrador del lloc web.

6- Protecció de dades personals

La prestadora està profundament compromèsa amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades al Reglament Europeu de Protecció de dades i la normativa espanyola de protecció de dades dades.

Per a més informació, vegeu la nostra Política de Privacitat.

7- Xarxes socials

Us informem que Gemma Duaso pot ser present a xarxes socials. El tractament de les dades que els usuaris incloguin en aquestes [fent-se seguidors de la prestadora a les xarxes socials (i/o realitzant qualsevol vincle o acció de connexió a través d’aquestes)] es regirà per aquest apartat, així com per les condicions de ús, polítiques de privadesa i normatives d’accés i ús de les xarxes socials en qüestió i acceptades prèviament per l’usuari. Gemma Duaso tractarà les seves dades per informar-lo de les activitats, productes o serveis de la prestadora a través d’aquestes xarxes socials, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin, però no se’n farà responsable polítiques de privadesa.

Queda prohibida la publicació de continguts:

– Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que facin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

– Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que Gemma Duaso consideri no apropiats.

– I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, Gemma Duaso es reserva la potestat de retirar, sense avís previ del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin no apropiats.

8- Propietat intel·lectual i industrial

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies i/o gràfics són propietat de la prestadora o, en cas que fos necessari, disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web estan degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.
Independentment de la finalitat per la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen l’autorització escrita prèvia per part de la prestadora. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de la prestadora serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.
Els dissenys, logotips, textos i/o gràfics aliens a la prestadora i que puguin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos els responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués esdevenir respecte d’aquests. En tot cas, la prestadora compta amb lautorització expressa i prèvia per part dels mateixos.
La prestadora reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, i no implica la menció o aparició al lloc web, de l’existència de drets o cap responsabilitat de la prestadora sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part del mateix.
Per fer qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, podeu fer-ho a través del correu electrònic a dalt ressenyat.

9- Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquesta pàgina web o de les activitats en aquesta desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i els Tribunals de Barcelona.

Parlem?